• بررسی رابطه بین اعتماد بر عملکرد اقتصادی کسب و کار با توجه به نقش میانجی تعهد و اشتراک دانش در صنعت دارو سازی ثامن مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 651
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد بر عملکرد اقتصادی کسب و کار با توجه به نقش میانجی تعهد و اشتراک دانش در صنعت داروسازی ثامن مشهد  است. جامعه پژوهش کلیه کارکنان داروسازی ثامن مشهد می باشد. به منظور گردآوری داده ها از4 پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، تسهیم دانش و عملکرد اقتصادی استفاده گردید به منظور تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده می شود. در راستای پژوهش 2 فرضیه اصلی و5 فرضیه فرعی مطرح گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است در این راستا نرم‌افزارهای "spss18"و"amos" مورد استفاده قرار گرفته بدین منظور از شاخصkmo و آزمون بارتلت استفاده می‌شود. شاخصkmo شاخصی از کفایت نمونه گیری است. جهت بررسی فرضیه‌ هایی که به بررسی اثرات مستقیم بین متغیرها پرداخته است از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتیجه تحقیق حاکی است که بین اعتمادبر عملکرد اقتصادی کسب و کار با توجه به نقش میانجی تعهد و اشتراک دانش در صنعت داروسازی ثامن مشهد موثر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها