4 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • آرمان پردازش || دوره اول - شماره یک
  عنوان ژورنال : آرمان پردازش
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : اول
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/11/25
  • شاپای الکترونیکی : 45492783
  • ایمیل : armanprocessjournal[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها