3 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • مجله مدیریت و حسابداری || دوره سوم - شماره چهار
  عنوان ژورنال : مجله مدیریت و حسابداری
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : سوم
  شماره : چهار
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 2382-9745
  • ایمیل : editoructjournals[at]gmail.com
  • زبان انتشار : انگلیسی