6 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • شباک || دوره نهم - شماره چهار
  عنوان ژورنال : شباک
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : نهم
  شماره : چهار
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 2476-3667
  • ایمیل : info[at]shebakmag.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها