• بررسی عملکرد گیاه شاهی و جذب فلزات سنگین در خاکهای آلوده تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1847
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از نگرانیهای مهم امروز بشر آلودگی خاک های کشاورزی با انواع آلاینده های شیمیایی، مخصوصاً فلزات سنگین است که استفاه از انواع کودهای آلی و شیمیایی، پساب های شهری، آفت کش ها، حشره کش ها، علف کش ها و بسیاری دیگر از فرایندهای کشاورزی که به طور محلی بر خاک اثر می گذارند به طور بالقوه توسعه کشاورزی و با مشکل روبرو خواهد کرد. این پژوهش به منظور بررسی اثر کودهای آلی (دامی و کمپوست) بر عملکرد گیاه شاهی که به عنوان شاخص و همچنین جذب فلزات سنگین مس، سرب و کروم توسط ریشه و اندام هوایی گیاه توسط کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی پردیس دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارها عبارت بودند از کرت های آلوده به فلزات سنگین سه تیمار (کود دامی، کمپوست و کودشیمیایی) و کرت های غیرآلوده سه تیمار (کود دامی، کمپوست و کود شیمیایی). نتایج نشان داد که تیمارهای غیرآلوده نسبت به تیمارهای آلوده از عملکرد بالاتری برخوردار بود اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. با توجه به مقایسه میانگین داده ها بیشترین عملکرد گیاه شاهی از تیمار کود شیمیایی غیرآلوده به فلزات سنگین (6.09 تن در هکتار) حاصل شد و کمترین عملکرد گیاه شاهی نیز از تیمار کود دامی آلوده به فلزات سنگین (4 تن در هکتار) بدست آمد. ترتیب عملکرد بر حسب تن در هکتار عبارتست از: کود دامی> کمپوست> کود شیمیایی 

  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین انواع کودهای مصرفی از نظر تجمع عناصر سنگین در توده گیاهی اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها برای هر دو نوع تیمارآلوده و غیر الوده نشان داد که تجمع سنگین هم در بافت ریشه و هم در اندام های هوایی گیاه شاهی که با انواع کودهای آلوده به فلزات سنگین تیمار شده بودند نسبت به تیمارهای غیرآلوده بیشتر بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها