• بررسی اشعار کتب فارسی دبستان بر اساس ساحت های شش گانه تربیت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/16
  • تعداد بازدید: 185
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی اشعار کتب فارسی دبستان بر اساس ساحت های شش گانه تربیت

  هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل میزان توجه به ساحت های شش گانه تربیت در سند تحول بنیادین در اشعار کتب فارسی خوانداری دوره ی ابتدایی است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است.

  پرسش هایی که در این پژوهش باید به آنها پاسخ داده شود عبارتند از: 1. در اشعار کتب فارسی خوانداری دوره ی دبستان چه میزان به ساحت های شش گانه تربیت توجه شده است؟ 2. اشعار کدام کتاب بیشترین میزان توجه و کدام کتاب کمترین میزان توجه را به ساحت های شش گانه تربیت داشته است؟ بدین منظور ابتدا هر یک از ساحت های تربیت مورد تبیین قرار گرفته اند؛ بدین صورت که برای ساحت «اعتقادی، عبادی و اخلاقی» 9 مولفه، برای ساحت «تربیت اجتماعی و سیاسی» 20 مولفه، برای ساحت «تربیت زیستی و بدنی» 5 مولفه، برای ساحت زیبایی شناختی و هنری 9 مولفه، برای ساحت تربیت «اقتصادی و حرفه ای» 5 مولفه و برای ساحت «تربیت علمی و فناورانه» 9 مولفه استخراج و تدوین گردید.

  نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که درمجموع «192» مرتبه به ساحت های شش گانه تربیت توجه شده است و از میان ساحت های شش گانه، مصادیق بیشتری از مولفه های ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی دیده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها