• مدل علی بهبود بهزیستی روانشناختی بر اساس کیفیت رابطه والدین - نوجوانان با میانجی گری نقش احساس خودکارآمدی در نوجوانان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/25
  • تعداد بازدید: 72
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  مدل علی بهبود بهزیستی روانشناختی بر اساس کیفیت رابطه والدین - نوجوانان با میانجی گری نقش احساس خودکارآمدی در نوجوانان

  بهزیستی روانشناختی نوجوانان از جمله مهمترین مسائلی است که برای نوجوانان پیامدهایی دارد. عوامل متعددی در شکل گیری و تقویت بهزیستی روانشناختی نوجوانان موثرند که می توان به کیفیت رابطه والدین - نوجوانان و نقش احساس خودکارآمدی در نوجوانان اشاره کرد .

  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل علی بهبود بهزیستی روانشناختی بر اساس کیفیت رابطه والدین - نوجوانان با میانجی گری نقش احساس خودکارآمدی در نوجوانان پسر است. پژوهش حاضر با روش کمی، توصیفی و از نوع همبستگی به روش تحلیل مسیر انجام شد بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 140 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از میان دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان منوجان انتخاب شدند و به ابزار پژوهش یعنی پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی ریف (rspwb) ، پرسشنامه رابطه والد فرزند (pcrs) و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (gse-17) پاسخ دادند.

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری نشان دادند بین بهزیستی روانشناختی نوجوانان بر اساس کیفیت رابطه والدین - نوجوانان با میانجی گری احساس خودکارامدی رابطه معنی داری وجود دارد. یافته ها نشان داد احساس خودکارامدی، بهزیستی روانشناختی نوجوانان را بر اساس کیفیت رابطه والدین-نوجوانان میانجی گری می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها