• مقایسه سبک های فرزندپروری خانواده و اختلال خواب درکودکان مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی adhd

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/29
  • تعداد بازدید: 136
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  مقایسه سبک های فرزندپروری خانواده و اختلال خواب درکودکان مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی  adhd

  زمینه و هدف: امروزه از تکنیک ها و روش های درمانی جدید از جمله سبک فرزند پروری در کودکان دارای اختلال خواب adhd استفاده می شود. هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک های فرزند پروری پدر ومادرو اختلال خواب کودکان دارای adhd می باشد. مواد و روش: جامعه پژوهش عبارتند از کلیه کودکان دامنه سنی 7 - 10 سال استان تهران که در سال 1399 - 1400 در یکی از مدارس ابتدایی تهران در حال تحصیل بودند از جامعه مذکور تعداد 60 کودک بیش فعال از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.

  جهت اطمینان از اختلال این دانش آموزان، مقیاس درجه بندی کاترز برای هر یک از دانش اموزان توسط معلم انها تکمیل گردید وبیش فعال بودن کودک مسجّل گردید . به منظور مقایسه سبک های فرزند پروری واختلال خواب و تعامل فیزیکی خانواده مبتلایان به adhd ،با خانواده های عادی ، 60 نفر ازکودکان عادی ( بدون اختلال adha ) نیز به عنوان گروه کنترل یا گواه انتخاب شد واز لحاظ تحصیلات، سن، و وضعیت فرهنگی واقتصادی با خانواده های مبتلایان اختلال خواب به adha همتاسازی شدند .

  پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی و علی - مقایسه ای با گروه ملاکی است به منظور بررسی داده های جمع آوری شده و مقایسه میانگین نمرات گروه ها از روش تحلیل واریانس چند عاملی بین آزمودنی ها با کمک نرم افزار spss استفاده گردید. به منظور ارزیابی سبک های فرزند پروری خانواده از پرسشنامه اقتدار والدین ( paq ) استفاده شداین پرسشنامه شیوه های فرزند پروری را براساس نظریه بامریند به سه سبک اقتداری ، امرانه و سهل گیر تقسیم می کند این مقیاس از 30 سوال تشکیل شده است : 10 سوال مربوط به سبک فرزند پروری اقتداری، 10 سوال مربوط به سبک فرزند پروری امرانه و 10 سوال مربوط به سبک فرزند پروری سهل گیر صورت گرفت و همچنین از پرسشنامه عادات خواب کوکان استفاده شد، این پرسشنامه توسط اوونز، اسپریتو و همکاران ( ۲000 ).

  در 45 ماده برای سنجش کیفیت و عادات خواب کودکان ساخته شده است. که توسط والدین تکمیل می شود یافته ها: سبک های فرزند پروری خانواده و میزان نوازش خانواده واختلال خواب و تعامل فیزیکی خانواده مبتلایان به adhd و کودکان عادی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل نشان داد مقدار سطح معناداری آزمون ازمیزان خطای قابل پذیرش (∝= 6.66) کمتر می باشد لذا می توان گفت بین سبک های فرزند پروری و میزان نوازش خانواده در خانواده های کودکان عادی و کودکان دارای اختلال خواب مبتلا به adhd تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: سبک های فرزند پروری خانواده های کودکان عادی نسبت به خانواده های کودکان اختلال خواب مبتلا به adhd متفاوت است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها