• بررسی تاثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید (مطالعه موردی شرکت لبنی پگاه در استان خراسان رضوی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 138
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی تاثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید (مطالعه موردی شرکت لبنی پگاه در استان خراسان رضوی)

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید (مطالعه موردی شرکت لبنی پگاه در استان خراسان رضوی) بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی بود. با مراجعه واستعلام از شرکت لبنی پگاه ،جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت لبنی پگاه در استان خراسان رضوی که به تعداد 600 نفر در نظر گرفته شده است. نمونه اماری این تحقیق کارکنان شرکت لبنی پگاه در استان خراسان رضوی با توجه به جدول مورگان، که به تعداد 234 نفر بودند.

  و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده ، بود داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های استاندارد بود . پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تایید قرار گرفته اند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد که ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید (مطالعه موردی شرکت لبنی پگاه در استان خراسان رضوی) تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها