• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/19
  • تعداد بازدید: 138
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  کاهش میزان نیترات انباشت شده در دانه ذرت تحت کاربرد کود تلفیقی

  کاربرد کودهای آلی و زیستی در جهت بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی و افزایش کیفیت محصول تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و انباشت نیترات در دانه ذرت سینگل کراس سیمون، آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و دو سال زراعی متوالی 98 - 1397 اجراشد.

  تیمار مایکوریزا در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد عامل اصلی و تیمار ورمیکمپوست در سه سطح صفر، 6 و 12 تن در هکتارعامل فرعی و تیمار نیتروژن در سه سطح صفر، 150 و 300 کیلوگرم در هکتارعامل فرعی فرعی بودند. نتایج تجزیه گام به گام عملکرد نشان داد که وزن 100 دانه 76 درصد، تعداد ردیف دانه در بلال 18.5 درصد و تعداد دانه در ردیف بلال 3.9 درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند.

  بررسی همبستگی بین صفات هم نشان داد که اجزای عملکرد و وزن خشک برگ و عملکرد بیولوژیکی بالاترین همبستگی مثبت را با عملکرد دانه داشتند. براساس هدف تحقیق، تولید بر مبنای میزان انباشت نیترات دانه استاندارد، در بر هم کنش اثر مایکوریزا × ورمی کمپوست 6 تن× 150 کیلوگرم نیتروژن، عملکرد دانه به میزان 14.36 تن در هکتار، میزان انباشت نیترات 46.62 میلی گرم در کیلوگرم وزن دانه، 9.56 درصد پروتئین و 75.93 درصد کربوهیدرات ، مطلوب ترین ترکیب کودی بر مبنای هدف تحقیق می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها