• رابطه کارت ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/11
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09216189337

  رابطه کارت ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد

  ارزیابی متوازن به عنوان یک ابزار ارزیابی استراتژیک مورداستفاده قرار میگیرد و پیشنهاد می کند عملکرد تمامی سازمان ها نباید فقط از طریق معیارهای مالی موردبررسی قرار گیرد،بلکه می بایست معیارهای غیرمالی نیز درنظر گرفته شود. مفهوم bsc گستره بزرگ تری از بخش کسب وکاررا در برمی گیرد. با این وجود، ارزیابی متوازن در عمل بسیار پیچیده و ازنظر سیستم اندازه گیری و پیاده سازی بسیار موفق است، اما می توان بیان داشت که هنوز کاستی های را دارد که برخی از پژوهشگران آن را شناسایی کردند در مطالعه ی حاضر، روش های نوآورانه برای اصلاح مدل سنتی bsc مطرح شد و باتوجه به روش شناخت تاریخی، موردبررسی قرار گرفت.

  امروزه مدیریت در سازمان برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار نظام ها و سیستم هایی است تا فضای مساعد برای افزایش بهره وری را تضمین کند. یکی از مهمترین آنها، سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان جهت بررسی رفتارها و قابلیت های آنان و رشد و شکوفایی آن برای رسیدن به اهداف سازمان و شفاف شدن نیازهای آموزشی کارکنان و ارائه بازخورد لازم به آن ها می باشد. که اندازه گیری عملکرد به پیشرفت اهداف سازمان، مأموریت ها و سیاست های آن و آگاهی از میزان بهره وری نظام ارزیابی عملکرد باعث ارتقاء منابع انسانی در سازمان ها می گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره وری منابع انسانی است. با توجه به فرضیه اصلی "نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره وری منابع انسانی رابطه دارد "

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها