• پایداری کسب و کارها از طریق کارآفرینی اجتماعی و قابلیت های پویا

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/18
  • تعداد بازدید: 77
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  پایداری کسب و کارها از طریق کارآفرینی اجتماعی و قابلیت های پویا

  مواجه با چالش ها و مسائل اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه ریزی های کلان در کشورها، امکان ادامه روند طبیعی رشد و توسعه کسب و کارها را در جوامع مختلف مختل می کند. هدف این پژوهش تعیین تاثیر کارافرینی اجتماعی بر پایداری کسب و کارها از طریق نقش میانجی قابلیت های پویا است. جامعه آماری این پژوهش کارافرینان شرکت کننده در جشنواره کارافرینان قزوین بود که 384 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند.

  پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، از نظر روش انجام ، توصیفی-پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه چو و همکاران 2022 بود. روایی پرسشنامه، توسط 5 نفر از کارشناسان تایید و پایایی کل پرسشنامه 0.86 به دست آمد. بررسی آزمون فرضیات با روش مدلسازی معادلات ساختاری و در نرم افزار smartpls و spss انجام شد.

  یافته ها نشان داد که متغیرهای جهت گیری استراتژیک، نوع دوستی و عملی بودن به عنوان مولفه های کارآفرینی اجتماعی درنظر گرفته شده است. بنابراین با تکیه بر سه مولفه نوع دوستی، جهت گری استراتژیک و عملی بودن می توان قابلیت های پویا را ارتقا داد و از این طریق پایداری کسب و کارها راحتی در محدودیت نوع دوستی یا عملی بودن با فرض جهت گیری استراتژیک برای یافتن راه حل های بازار پسند با ذهنیت انتقادی، نوآورانه و فعال اجتماعی ارتقا بخشید. ارتباط بین صنعت و دانشگاه و تعامل سیاست گذاران و کارآفرینان اجتماعی در کنار یکدیگر می توانند از فرصت ها در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بهره ببرند تا بتوانند برای جامعه رونق ایجاد کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها