• بررسی تاثیر مدیریت بحران منابع انسانی بر نگهداری کارکنان (ادارات آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان_ایران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/29
  • تعداد بازدید: 103
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر مدیریت بحران منابع انسانی بر نگهداری کارکنان (ادارات آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان_ایران)

  مدیریت بحران منابع انسانی از موضوعات مهمی است که به عنوان واقعیتی جدایی ناپذیر در درون سازمانها، در کانون توجه پژوهشگران و کارشناسان قرارگرفته است. از مشکلات نظام اداری کشور ازجمله مناطق محروم جابجایی و تمایل به انتقال منابع انسانی به مناطق برخوردار است. هدف از این پژوهش تعیین میزان تاثیر مدیریت بحران منابع انسانی بر نگهداری کارکنان است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است، جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایش استفاده شد.

  جامعه آماری این پژوهش شامل 1208 نفر کارکنان اداری آموزش وپرورش مناطق استان سیستان و بلوچستان است. از این تعداد 320 نفر به عنوان نمونه آماری موردبررسی قرار گرفت. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. روایی پژوهش توسط کارشناسان و پایای آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. با توجه به مولفه های پژوهش، یافته ها نشان داد کیفیت شغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی، جبران خدمات منابع انسانی و آموزش شغلی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر نگهداری منابع انسانی دارد. درمجموع مدیریت بحران منابع انسانی تاثیر مثبتی بر نگهداری کارکنان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها