• بررسی رابطه بین استرس کرونا با مهارت های فراشناختی دانش آموزان متوسطه اول شهر هشت بندی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/29
  • تعداد بازدید: 101
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه بین استرس کرونا با مهارت های فراشناختی دانش آموزان متوسطه اول شهر هشت بندی

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استرس کرونا با مهارت های فراشناختی دانش آموزان متوسطه اول شهر هشت بندی بود. روش تحقیق همبستگی انتخاب گردید. جامعه آماری شامل کلیه دانش اموزان دختر و پسر متوسطه اول شهر هشت بندی به تعداد 1500 نفر ( 677 دختر، 823 پسر) نمونه آماری براساس جدول مورگان، شامل 306 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (138 دختر، 168 پسر) قرار گرفت.

  ابزار اندازه گیری در این پژوهش مقیاس استرس کرونا سلیمی و همکاران ( 1399 ) و پرسشنامه راهبردهای فراشناخت رستگار( 1385) می باشد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ استرس کرونا 0.80 و پرسشنامه راهبردهای فراشناخت 0.89 به دست آمده است. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین استرس کرونا با مهارت های فراشناختی رابطه منفی و معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها