• اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر بهبود روابط مادران و دختران و فضای خانواده آنها در شهر قم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/30
  • تعداد بازدید: 92
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر بهبود روابط مادران و دختران و فضای خانواده آنها در شهر قم

  هدف این پژوهش بررسی تاثیرآموزش رویکرد هیجان مدار برروابط مادران ودختران و فضای خانواده شهرقم بود. روش پژوهش ازنوع پیش آزمون، پس آزمون وپیگیری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دین پژوهان دختر و مادرانشان شهر قم در نیم سال اول تحصیلی 1401 - 1400 ونمونه پژوهش 40 دین پژوه دختر با دامنه سنی 18 تا 25 در مقطع کارشناسی بود که به صورت داوطلبانه در مشاوره گروهی ثبت نام نمودند و به صورت تصادفی در دو گروه نفره کنترل و آزمایش قرار گرفتند.

  ابزارهای مورد استفاده در پژوهش مقیاس رابطه ولی-فرزندی شوبل، مقیاس فضای خانواده ژورنبرگ ونیکلسن، بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش رویکرد هیجان مدارقرارگرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون و پیگیری به عمل آمد. داده ها با استفاده ازنرم افزار spss تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش رویکرد هیجان محور بر رابطه نوجوانان با مادران، فضای خانواده درپس آزمون و پیگیری معنادار است (0.01 > p). همچنن آموزش رویکرد هیجان مداربربعضی از ابعاد رابطه نوجوانان با مادران و ابعاد فضای خانواده معنادار بود (0.05 > p).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها