• کارآفرینی و پارامترهای حاکم بر آن

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/06
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02166979526

  کارآفرینی و پارامترهای حاکم بر آن

  آن چه در نگرش و بینش قرآنی از ارزش و اهمیت برخوردار است، سعی و تلاش است، که نوعی از مفهوم کار را با خود به همراه دارد. اشتغال و کارآفرینی امروزه در جامعه ما، یکی از مسائل اساسی و موضوعات مورد بحث می باشد، و هر کس نسبت به فراخور حالش و بر اساس رشته تخصصی و اندیشه های خود، در مورد چگونگی اشتغال جوانان و آداب و شیوه های کار، علل و انگیزه های بیکاری، انواع مشاغل، اولویت انتخاب شغل هاو ... سخن گفته و بحث می کند.

  از این رو در نوشتار حاضر به مبحث کارآفرینی اسلامی؛ پرداخته است. به نظر می رسد لزوم اهتمام انسانها به عدالت، جدیت و پشتکار، صداقت، امید و توکل به خدا، مشورت با دیگران، تکیه بر دین، اجتناب از مکاسب حرام، تزکیه نفس، تشویق به کار، پیگیری در کار، کسب و کار و کارآفرینی برای تامین معاش خانواده، دستگیری از نیازمندان، افزایش ثروت جهت استفاده مشروع از آن و فراهم ساختن فرصت های غیر قابل تصور برای دیگران، برخی از فرصت های کارآفرینی اسلامی می باشد.

  ﻛﺎرآﻓﺮینی ﺑﻪ ﻓﺮایندی اﻃﻼق می ﺷﻮد ﻛﻪ طی آن ﻛﺎرآﻓﺮین ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرگیری ﻗﻮه ﺧﻼقیت ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻨﻬﺎن از ﭼﺸﻢ دیگران می ﭘﺮدازد. ﺗﺨﺮیب ﺧﻼق ﺑﻪ ﻓﺮایندی اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در آن ﻛﺎرآﻓﺮینان ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﺗﻌﺎدل را ﺑﺮﻫﻢ زده و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪید اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاران ﻣﻌﻤﻮلی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد می ﻛﺸﻨﺪ. وی ﺗﺤﻘﻖ روﻧﻖ و رﻛﻮد (سیکل ﻫﺎی ﺗﺠﺎری) را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺮار ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﻛﺎرآﻓرینان می داﻧﺪ.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها