• رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی، اضطراب دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه 2 شهر تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/09
  • تعداد بازدید: 41
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف از انجام پژوهش رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی، اضطراب دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه‌2 شهر تبریز می­باشد.نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه 2 شهر تبریز به تعداد 4685 نفر می‌باشد که از این میان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی تعداد 357 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پنج پرسشنامه بود که عبارتند از: 1- پرسشنامه اهداف پیشرفت در‌ سال (‌2001) توسط الیوت و مک گریگور به منظور سنجش میزان اهداف پیشرفت افراد طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 18 گویه می‌باشد.

  2-پرسشنامه خودکارآمدی مورگان – جنیکز که توسط مورگان و جنیکز در سال  1999طراحی شد که دارای 30 گویه می باشد. 3- پرسشنامه آزمون اضطراب زونگ (1970)، پرسشنامه اضطراب زونگ (sas) که گاهاً پرسشنامه اضطراب زانک نیز خوانده می‌شود و توسط زونگ (zung) در سال ۱۹۷۰ طراحی شده است. مقیاس اضطراب زونگ جهت سنجش اضطراب طراحی شده و دارای ۲۰ ماده ۴ گزینه‌ای است.4- پرسشنامه عملکرد تحصیلی که یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایایی پرسشنامه ها بصورت صوری بود که توسط اساتید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ تایید شد. سپس روابط یاد شده در این پژوهش از طریق روش­های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین اهداف تبحری، خودکارآمدی، اضطراب با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. و اهداف عملکردی اجتنابی رابطه معکوس با عملکرد تحصیلی دارد. همچنین اهداف عملکردی رویکردی رابطه ای با عملکرد تحصیلی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها