• بررسی تاثیر بحران همه گیری کووید 19 بر کیفیت اطلاعات مالی با توجه به نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/15
  • تعداد بازدید: 43
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بحران همه‌گیری کووید 19 بر کیفیت اطلاعات مالی با توجه به نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. این پژوهش در بازه زمانی 10 ساله (1391-1400) در بین 142 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربالگری انجام پذیرفت.

  به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های مربوط به مدل داده‌های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی، از جمله لیمر، آزمون هاسمن و آزمون ریشه واحد، به کمک نرم افزار eviews10 استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بحران همه‌گیری کووید 19 تاثیر منفی و معناداری بر  کیفیت اطلاعات مالی دارد. همچنین استقلال هیئت مدیره تاثیر معناداری بر رابطه میان بحران همه‌گیری کووید 19 بر کیفیت اطلاعات مالی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها