اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 1514
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، بررسی راﺑﻄﻪ هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتری در کارمندان بخش دولتی شهرستان مهاباد بود. ﺣﺠـﻢ نمونه ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 92 نفر ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیﺮی ﺧﻮﺷﻪ ای ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪای اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﺪند. اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔیﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳشنامه های ﻫﻮش هیجانی پترایدز و فارنهام، رفتار شهروندی سازمانی اورگان وکانوسکی و مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری بود. ﺑـﺮای ﺗﺤﻠیـﻞ داده ها، از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. نتایج یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ میان هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه ی مثبت و معنادار(p=0.001, r=0.37)  و نیز میان هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی مثبت معناداری  (p=0.001, r=0.37) وجود دارد. ولی بین مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی معناداری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی به تنهایی 13.8 درصد واریانس مدیریت ارتباط با مشتری را پیش بینی می کند.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم