همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمان بر تعارضات سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 631
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این پژوهش به مطالعه تأثیر رفتار شهروندی و ابعاد پنجگانه آن شامل جوانمردی،  نزاکت، آداب اجتماعی، وظیفه شناسی، نوع دوستی بر تعارضات سازمانی پرداخته شد. جامعه آماری شامل کارکنان بخش اداری دانشگاه اصفهان بوده، روش نمونه گیری  براساس جدول مورگان بوده است. نمونه آماری 100 نفر می باشد. برای تحلیل داده ها از طریق نرم افزار smart pls2.0 استفاده شد برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و سپس روایی تشخیصی به روش تعیین شاخص میانگین وایارنس استخراج شده) (ave استفاده شد. طبق یافته های پژوهش فرضیه اصلی مبنی بر تأثیر رفتار شهروندی بر تعارض سازمانی در این جامعه آماری پذیرفته و فرضیه های فرعی شامل تأثیر ابعاد نوع دوستی، بر تعارضات سازمانی، وظیفه-شناسی بر تعارضات سازمانی، نزاکت بر تعارضات سازمانی رد شده اند  و فرضیه های تأثیر ابعاد جوانمردی بر تعارضات سازمانی و آداب اجتماعی بر تعارضات سازمانی پذیرفته شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها