• شناسایی و تعیین میزان اهمیت معیارهای موثر بر انتخاب روش های نوین ساخت در پروژه های ساختمانی کشور

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 1103
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با معرفی سیستم های نوین ساختمانی و رقابت این سیستم ها، تصمیم گیری جهت به کارگیری مناسب ترین روش ساخت در یک پروژه ساختمانی چندان آسان نمی باشد. انتخاب سیستم ساختمانی یک مسئله ساختمانی یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره بوده و تحت تاثیر معیارهای مختلفی می باشد. از این رو شناسایی معیارهای انتخاب کلیدی، جهت کمک به تصمیم گیرندگان در اجرای اصولی این فرآیند، ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر نیز با همین هدف انجام شده است. در این مقاله پی از انجام مرور ادبیات جامع و با نظر کارشناسان و خبرگان با تجربه ی صنعت ساخت کشور، تعداد 64 معیار موثر بر انتخاب سیستم های نوین ساختمانی استخراج شده و در 6 گروه اقتصادی، کیفی، اجتماعی، محیطی، اجرایی و فنی و تدارکات شدند. سپس به منظور تعیین معیارهای انتخاب بحرانی درک شده توسط کارشناسان و خبرگان پروژه های ساختمانی، بررسی جامعی از طریق توزیع پرسش نامه انجام گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد توجه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از آزمون های آماری، تعداد 18 معیار به عنوان معیارهای انتخاب اساسی تعیین شدند. در ادامه معیارهای اساسی با استفاده از آزمون آماری فریدمن رتبه بندی شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها