• اثر مایکوتوکسین t-2 بر مرگ سلولی و ترشح نیتریک اکساید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 532
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: مایکوتوکسین t-2 روی بخش های مختلف سیستم ایمنی از قبیل مغز استخوان، طحال، تیموس، غدد لنفاوی و سلول های ایمنی اثرات تخریبی داشته و ساختار و اعمال ایمنی را دچار اختلال می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مایکوتوکسین t-2 بر مرگ سلول های ماکروفاژی و تولید نیتریک اکساید می باشد.

  مواد و روش کار: سلول های ماکروفاژ از صفاق موش ها با تزریق pbs سرد به داخل حفره شکمی و سپس مکش آن به کمک پیپت پلاستیکی بدست آمد و پس از سه بار شستشو و شمارش، سوسپانسیون سلولی به تعداد 105 سلول در هر میلی لیتر محیط rpmi به هر چاهک پلیت های 24 خانه اضافه شد، و پس از دو ساعت انکوباسیون در co2 %5، مایع رویی کشت سلولی آن خارج شد. ماکروفاژهای چسبیده به ته پلیت با غلظت های مختلف مایکوتوکسین t-2 تیمار شده و پس از 24 ساعت انکوباسیون در شرایط فوق، مایع رویی جهت اندازه گیری نیتریک اکساید برداشت و درصد مرگ سلول ها با روش ترپن بلو بررسی گردید.

  نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد که در سلول های تیمار شده با مایکوتوکسین t-2 بیشترین مرگ سلولی و کمترین مقدار نیتریک اکساید در پاسخ به 100 نانوگرم بدست آمد (p<0.01) ولی در غلظت های کمتر از یک نانو گرم، مرگ سلولی در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری را نشان نداد.

  بحث: مرگ سلولی ناشی از مایکوتوکسین t-2 مستقل از ترشح نیتریک اکساید می باشد و مایکوتوکسین t-2 در غلظت کم نه تنها خطری برای سلول های ماکروفاژی ندارد بلکه اثر ایمونومدولاتوری نیز دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها