• تأثیر یک برنامه مدون آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان ساز دائم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 656
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه. امروزه بحث درباره آموزش به بیمار و خانواده آنها در جهت تقبل مراقبت از خود مطرح می باشد و باید شرایطی فراهم نمود که بیماران بتوانند از خود مراقبت کنند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر یک برنامه مدون آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان ساز دائم انجام شده است.

  روش ها. در این مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی و دو مرحله ای، با روش نمونه گیری آسان و تداومی، 34 نفر از بیماران دارای ضربان ساز دائم در دو گروه 17 نفره قرار گرفتند. یک هفته پس از تعبیه ضربان ساز، با استفاده از پرسشنامه پایا و روا و انجام مصاحبه، کیفیت زندگی هر دو گروه مطالعه و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. سپس برنامه آموزش خودمراقبتی برای گروه مطالعه انجام شد و پس از گذشت دو ماه، مجدداً کیفیت زندگی هر دو گروه سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و آزمون های t زوج، t مستقل و مجذور کای و نرم افزار spss زوج استفاده شد.

  نتایج. اختلاف میانگین امتیاز کیفیت زندگی قبل و پس از مداخله در دو گروه، و همچنین میانگین امتیاز کیفیت زندگی آنها دو ماه بعد از آموزش، دارای تفاوت آماری معنی داری بود.

  نتیجه گیری. آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان ساز دائم تأثیر داشته است که با نتایج پژوهش های دیگر همخوانی دارد. توصیه می شود در مراقبت پس از عمل در بیماران دارای ضربان ساز دائم، از برنامه های آموزشی ترکیبی استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها