• آگاهی و عملکرد دانش آموختگان جدید مامایی در امر زایمان طبیعی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 744
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: ارزشیابی آگاهی و عملکرد دانش آموختگان جدید مامایی می تواند تا حد زیادی منعکس کننده نتایج برنامه ریزی آموزشی آن رشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین آگاهی و عملکرد دانش آموختگان جدید مامایی در امر زایمان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران بود.

  روش ها: در یک مطالعه پیمایشی، کلیه ماماهای دانش آموخته کارشناس (30 نفر) شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران که حداکثر دو سال از زمان اخذ مدرک کارشناسی آنان گذشته بود، مورد سرشماری قرار گرفتند. روش گردآوری اطلاعات برای آگاهی، پرسشنامه ای 40 سؤالی چهار گزینه ای بود که به صورت خودایفا تکمیل می شد. سپس توسط یک چک لیست عملکرد ماماها هنگام زایمان طبیعی مادران همراه با اپی زیاتومی با 109 گزینه مورد مشاهده قرار می گرفت. داده ها با نرم افزار spss به صورت توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شد و همبستگی بین نمرات آگاهی و عملکرد و سن و سابقه کار با آزمون همبستگی پیرسون محاسبه شد.

  نتایج: اکثریت واحدهای پژوهش (90 درصد) از نظر سطح آگاهی در حد متوسط بودند و در امر زایمان طبیعی به تفکیک در مرحله اول 60 درصد، در مرحله دوم 73.3 درصد، در مرحله سوم 73.3 درصد، در مرحله چهارم 60 درصد، در مراقبت فوری از نوزاد 86.7 درصد و در انجام اپی زیاتومی 80 درصد عملکرد مطلوب داشتند.

  نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر موید داشتن شایستگی و توانایی لازم دانش آموختگان کارشناس مامایی برای کنترل و انجام یک زایمان طبیعی ایمن و سالم بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها