• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 568
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: نرخ اشغال تخت بیمارستانی در ایران در سال 1380 حدود 57.4% بود که با مقدار استاندارد این شاخص یعنی %75 اختلاف زیادی دارد.

  هدف: مطالعه به منظور مدلبندی درصد اشغال تخت های بیمارستانی شهر شیراز انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی نمونه ای تصادفی از بخش های بیمارستان های شهر شیراز در نیمه اول سال 1383 انجام شد. برای مدل بندی درصد اشغال تخت بیمارستانی از مدل های پوآسنی، دوجمله ای منفی و آمیخته پوآسنی، و برای در نظر گرفتن نقش هر بخش بیمارستانی به عنوان یک مؤلفه تصادفی از مدل های سلسله مراتبی آمیخته پوآسنی، دوجمله ای منفی و نرمال دومؤلفه ای استفاده شد.

  یافته ها: متوسط درصد اشغال تخت بیمارستانی در بیمارستان های شهر شیراز 66.4% بود. با توجه به همگنی نسبی مشاهدات درصد اشغال تخت بیمارستانی در کل بیمارستان ها، مدل های سلسله مراتبی پوآسنی و دوجمله ای منفی به خوبی نتوانستند این متغیر را تبیین نمایند. ولی مدل سلسله مراتبی نرمال آمیخته دومؤلفه ای یک مدل مناسب برای تبیین مقادیر درصد اشغال تخت بیمارستانی در شهر شیراز بود. در این مدل یکی از مؤلفه های مقادیر درصد اشغال تخت بیمارستانی، مشاهدات نزدیک به میانگین و مؤلفه دیگر مشاهدات دور افتاده را تبیین می نماید.

  نتیجه گیری: در نظر گرفتن مدل به صورت سلسله مراتبی که در آن بخش به عنوان یک مؤلفه تصادفی باشد، داده های مقادیر درصد اشغال تخت بیمارستانی را بسیار خوب تبیین می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها