• همبستگی میزان اضافه بار آهن و پاسخ به درمان هپاتیت c مزمن در بیماران بتاتالاسمی ماژور تحت درمان با ترکیب انترفرون آلفا و ریباورین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/06
  • تعداد بازدید: 602
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: تزریق مداوم خون از درمان های اصلی کم خونی در بیماران دچار بتاتالاسمی ماژور است که برای ادامه زندگی آنها ضروری می باشد ولی خود می تواند باعث انتقال ویروس ها (بویژه ویروس هپاتیت c) و تحمل بار بالای آهن به بدن بیمار شود که به نوبه خود نیاز به درمان همزمان ضدویروسی متصل شونده به آهن را ایجاب می کند. بررسی تاثیر عواملی مثل غلظت آهن کبد در پاسخ به درمان ضدویروسی مهم است.

  هدف: همبستگی میزان اضافه بار آهن و پاسخ به درمان هپاتیت c مزمن در بیماران دچار تالاسمی ماژور تحت درمان با ترکیب انترفرون آلفا و ریباویرین.

  مواد و روش ها: تمام بیماران دچار بتاتالاسمی ماژور که از دی 1378 لغایت اردیبهشت 1385 به درمانگاه هماتولوژی در شهر رشت مراجعه کرده بودند بررسی شده و 30 بیمار دچار هپاتیت c وارد مطالعه شدند. پادتن علیه ویروس هپاتیت hcv-rna, c (به روش pcr) اندازه گیری و بار ویروسی و ژنوتیپ های آن تعیین شد. پیش از شروع درمان، نمونه های بافت کبد بیماران برای بررسی رسوب آهن به آزمایشگاه آسیب شناسی انستیتو کانسر دانشگاه تهران فرستاده شد تا جذب اتمی آهن به روش اسپکترومتری در آنها بررسی شود. بیماران بر اساس ژنوتیپ ویروس تحت درمان استاندارد با ترکیب انترفرون و ریباویرین قرار گرفتند. در این مطالعه پاسخ به درمان به معنی منفی شدن pcr در هفته 12 درمان و نیز پایین درمان تلقی شد. داده ها در فرم جمع آوری اطلاعات مخصوص گردآوری شد و با برنامه آماری spss(15) تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج: از 30 بیمار، 17 نفر مرد (56.7%) و 13 نفر زن (43.3%) بودند. غلظت کبدی آهن در بیماران بررسی و همبستگی بین آن و پاسخ به درمان ارزیابی شد که نتایج نشان دهنده نبودن همبستگی بین غلظت های آهن کبد و پاسخ به درمان بود (p=1). همچنین، همبستگی انواع رده های بار ویروس نیز با پاسخ به درمان بررسی شد که بین آنها همبستگی نشان نداد (p=0.414). همبستگی ژنوتیپ با پاسخ به درمان نیز بررسی شد. ژنوتیپ ویروس در 24 نفر، (80%) 1a و  در 6 نفر، 3a بود (20%) که بین انواع ژنوتیپ و پاسخ به درمان همبستگی وجود نداشت (p=0.068). همبستگی بین غلظت آهن کبد و پاسخ به درمان به تفکیک جنس بررسی شد که بین غلظت آهن کبد در مردان و زنان و پاسخ به درمان همبستگی نشان نداد p=0.226) مردان) و p=0.199) زنان).

  نتیجه گیری: در مطالعه ما هیچگونه همبستگی بین غلظت آهن کبدی، انواع ژنوتیپ، رده های بار ویروس و جنس و پاسخ به درمان وجود نداشت و شاید بتوان نتیجه گرفت که نیازی به درمان آهن زدا مقدم بر درمان ضدویروس و به تاخیر انداختن درمان ضدویروسی نباشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها