• بررسی تاثیر ادراک عدالت سازمانی کارکنان بر رفتارهای ضد شهروندی مورد مطالعه: کارمندان اداری شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/09/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/09/05
  • تعداد بازدید: 859
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رفتار ضد شهروندی در بین کارمندان اداری شرکت برق منطقه ای خراسان می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمام کارکنان اداری شرکت برق منطقه ای خراسان تشکیل می دهند که از این میان، با استفاده از فرمول کوکران، 168 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها، با توجه به موضوع پژوهش و فرضیه های مطرح شده از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار ضد شهروندی سازمانی رابطه معنی داری و منفی وجود داشته و در نتیجه، بهبود ابعاد عدالت سازمانی، رفتار ضد شهروندی کارکنان را کاهش می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها