• بررسی و نقش توان های محیطی در توسعه کالبدی-فضایی شهر پارس آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/17
  • تعداد بازدید: 893
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  توان های محیطی یک ناحیه را می توان در دو گروه عمده مورد بررسی قرار داد. این دو گروه یکی توان های انسانس (منابع انسانی) است، و دیگری توان های طبیعی (محیطی) می باشد. وجود پتانسیل های جغرافیایی و یا عدم آن در شهرهای مختلف کشور در توسعه فیزیکی – کالبدی این شهرها موضوعاتی است که همواره ذهن پژوهشگران را به خود مشغول داشته است در این میان نقش توان های محیطی به عنوان عاملی موثر در تغییر و گسترش کالبدی – فضایی شهر بی گمان یکی از مواردی هست که باید بدان پرداخته شود. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثرگذاری توان های محیطی پیرامون شهر پارس آباد در گسترش کالبدیفضایی شهر به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه شهر پارس آباد می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مردم ساکن شهر پارس آباد می باشد. روش این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی - توصیفی است و برای جمع آوری داده ها از آرشیو سازمان ها و ادارت شهر پارس آباد و داده و مشاهدات میدانی برای داده های شهری و پرسشنامه استفاده شده است. که این داده ها در قالب نرم افزار spss تجزیه و تحلیل و همچنین جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t تک متغیره (t-test)، استفاده شده است. تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه معناداری میان گسترش کالبدی – فضایی شهر پارس آباد با توان های محیطی پیرامون وجود دارد، همچنین بین توسعه فیزیکی و توپوگرافی هموار شهر پارس آباد نیز رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها