• شیوع آسم برونشیال در جامعه 64-15 سال استان کردستان در سال 1386

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/03/01
  • تعداد بازدید: 443
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و اهداف: شیوع آسم در مناطق مختلف دنیا متفاوت بوده است. این مطالعه به بررسی شیوع آسم برونشیال در جامعه 64-15 سال استان کردستان در سال 1386 می پردازد.

  روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی بود. در این مطالعه که همزمان با طرح بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر انجام شد، اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مرکز مدیریت بیماری های آمریکا و با مصاحبه جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار spss13 و آزمون آماری کای دو و تست t تجزیه و تحلیل انجام شد.

  نتایج: در این مطالعه 1000 نفر شرکت داشتند. این مطالعه شامل 500 نفر (50%) مرد و 500 نفر (50%) زن بود. شیوع سابقه ابتلا به آسم 2.3% بود. در این مطالعه رابطه معنی داری بین ابتلا به آسم و محل سکونت، مصرف سیگار و شاخص توده بدنی مشاهده نشد. بیماری آسم در 6 نفر (1.8%) از مردان  و 17 نفر (5%)  از زنان مشاهده گردید (0.02=(p بین سن و آسم نیز رابطه معن ی داری مشاهده شد  (0.001p<).

  نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع آسم مشابه مطالعات داخل کشور و نسبت به مطالعات کشورهای دیگر کمتر بود که لازم است مطالعات تکمیلی در این خصوص انجام شود. بنظر می رسد، با بررسی بیشتر، از این پرسشنامه بتوان برای تخمین شیوع آسم در یک منطقه استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها