• بررسی تاثیر آموزش تنظیم خانواده از طریق مطالعه جزوه آموزشی بر میزان آگاهی زنان شهر اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 430
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: افزایش جمعیت و رشد بی رویه آن یکی از مشکلات اساسی کشورمان می باشد و ترویج استفاده از وسایل تنظیم خانواده نقش بسزایی در کاهش آن دارد. نتایج مطالعات انجام شده در سطح کشور تاثیر آموزش را در کاربرد روش ها و وسایل تنظیم خانواده نشان می دهند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی زنان 49-15 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی، درمانی شهر اردبیل قبل و بعد از مطالعه جزوه آموزشی بوده است.

  روش کار: نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 138 نفر از مادران واجد شرایط 49-15 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی، درمانی شهر اردبیل بوده اند، که از بین چهارده مرکز بهداشتی، درمانی به صورت تصادفی ساده و از هر مرکز ده نفر با حداقل سطح یسواد سیکل ( راهنمایی) انتخاب شده بودند. این مطالعات به صورت توصیفی، مقطعی و آینده نگر از طریق بررسی متون، تدوین پرسشنامه، تهیه جزوه آموزشی و ارایه جزوات به مادران واجد شرایط و تکمیل پرسشنامه توسط آن ها قبل و بعد از مطالعه در فاصله زمانی دی 1379 لغایت خرداد 1380 انجام شده است.

  یافته ها: بین اشتغال مادر و استفاده از وسایل تنظیم خانواده ارتباط معنی دار مشاهده نگردید. نتایج آزمون مک نیمار و t-test نشان دادند بین آموزش های ارایه شده در زمینه نحوه شروع استفاده از قرص های ضد بارداری، نحوه فاصله دهی در مصرف قرص های ضدبارداری، اقدام هنگام فراموشی مصرف قرص، ارجح بودن روش وازکتومی نسبت به توبکتومی، فاصله تزریق آمپول های ضدبارداری و طول اثر iud قبل و بعد از مطالعه جزوه آموزشی اختلاف معنی دار آماری وجود داشت.

  نتیجه گیری: آموزش در ارتقای سطح آگاهی جامعه مورد پژوهش تاثیر قابل توجهی داشته و در نتیجه در بهبود عملکرد آنان در زمینه تنظیم خانواده موثر است، بنابراین توصیه می شود مقوله آموزش زنان در این زمینه جدی گرفته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها