• اثر بخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای (t.a ) بر کاهش اختلالات شخصیت در بیماران پارانوئید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/03/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/03/26
  • تعداد بازدید: 508
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: زیگموند فروید (1939- 1856) پدر روانکاوی، اختلال پارانویا را خاص روشنفکران می داند و می گوید: «بیماران پارانویا که عموماً افراد مجرد و از زمره روشنفکران اند، از شک و بدگمانی خود رنج می برند، از دشمنان خیالی وحشت دارند و برای مبارزه با آنان، تلاش و وسایل بکر و بدیعی ابداع می کنند.

  هدف: این پژوهش به دنبال بررسی اثر بخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای (t.a ) بر کاهش اختلالات  شخصیت در بیماران پارانوئید می باشد 

   روش: این پژوهش با توجه به گردآوری داده ها از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه بیماران پارانویید که در بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار استان البرز در سال ( 96-96 ) تحت درمان بودند به منظور انتخاب نموته از میان بیماران اختلال شخصیت پارانوئید با استفاده از نمونه گیری در دسترس و در نظر گرفتن متغییر مورد نظر پژوهش مانند طول مدت درمان، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و اجرای پرسشنامه اختلال شخصیتstb  می باشد که تعداد 25 بیمار انتخاب و بطور تصادفی در دسترس در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.

  یافته ها: میانگین تأثیر آموزش ارتباط محاوره ای (t.a ) بر اختلالات  شخصیت در بیماران پارانوئید در مرحله پس آزمون کاهش چشمگیری داشته است. اما به منظور حذف تأثیرات پیش آزمون، از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که بین اختلالات  شخصیت در بیماران پارانوئید در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. لذا این فرض که آموزش ارتباط محاوره ای بر کاهش اختلالات  شخصیت در بیماران پارانوئید تأثیر دارد، تأئید می شود. میزان این تأثیر در مرحله پس آزمون 684.0 می باشد.

  نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش این می باشد که با آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای(t.a )  بر این گروه از اختلال پارانوئید می تواند باعث کاهش اختلالات شخصتی در این بیماران شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها