همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد اجتماعی مشتریان بر میزان موفقیت بازاریابی الکترونیک: مطالعه موردی شرکت بیمه سامان در شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/30
  • تعداد بازدید: 581
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف کلی این تحقیق بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد اجتماعی مشتریان بر میزان موفقیت بازاریابی الکترونیکی بیمه سامان در شعب شهر تهران است. این تحقیق از نوع پیمایشی است و از آنجا که این تحقیق متغیرهای مستقل را مورد بررسی و رابطه آن ها را با متغیرهای وابسته تحقیق مورد سنجش قرار می دهد به این لحاظ این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری در این تحقیق را کلیه کارشناسان صف و ستادی، مدیران و متخصصین شاغل در بیمه سامان در سطح شهر تهران تشکیل می دهند. خبرگان مورد اشاره، علاوه بر تسلط و تخصص موضوعی به صورت علمی، به صورت عملی نیز با صنعت بیمه در ارتباط می باشند. روش نمونه گیری تصادفی می باشد که تعداد کل جامعه آماری این تحقیق در حدود 200 نفر می باشد لذا برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. و تعداد 135 نفر تعیین گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده از نظر خبرگان استفاده شده است. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش از آلفای کرونباخ 0.833 تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مثبت اعتماد اجتماعی مشتریان بر موفقیت بازاریابی الکترونیکی شرکت بیمه سامان است. نتایج حاصله برای نهادهای سیاستگذار و ناظر بر این صنعت و هم چنین سایر محققان کاربردی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها