• بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود وضعیت بازاریابی الکترونیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/12
  • تعداد بازدید: 433
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه محیط تجارت عصر رقابتی شدیدی را در حوزه بازاریابی الکترونیکی تجربه می کند. از سوی دیگر مدیریت دانش در سال های اخیر به یک حوزه ضروری در سازمان ها تبدیل شده است که می تواند بسیاری از اطلاعات اساسی مشتریان را در اختیار حوزه فروش و بازاریابی قرار دهد. از این رو در این تحقیق به بررسی رابطه مدیریت دانش و بازاریابی الکترونیکی در صنعت بیمه پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات پژوهش توصیفی از شاخه همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه نمایندگی های بیمه x در اصفهان می باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده تعداد آنان در حدود 120 شعبه برآورد شده است که با توجه به جدول جرسی و مورگان حجم نمونه انتخابی 92 شعبه خواهد بود. روش نمونه گیری در این تحقیق رورش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی طبقه ای می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ویژگی های روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق که با استفاده از آزمون همبستگی عملیاتی شده است نشان می دهد تثبیت دانش از طریق واگذاری وظایف به کارکنان، اشتراک دانش در سازمان، تثبیت دانشگاه علوم پزشکی از طریق آموزش با کارکنان، ذخیره سازی دانش در سازمان و بکارگیری دانش در سازمان با بهبود وضعیت بازاریابی الکترونیکی بیمه رابطه دارد. نتایج نشان داد ابعاد مدیریت دانش با بهبود وضعیت بازاریابی الکترونیکی بیمه رابطه دارد. هم چنین از بین پنج بعد مدیریت دانش موثر بر بازاریابی الکترونیک، مهم ترین عامل تثبیت دانش از طریق واگذاری وظایف به کارکنان است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها