• رابطه بین هوش هیجانی و مکانیزم های دفاعی با اضطراب مرگ در بیماران قلبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/23
  • تعداد بازدید: 1485
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و مکانیزم های دفاعی با اضطراب مرگ بیماران قلبی.صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت در سه ماهه اول سال 1396 بود و ازبین آن ها تعداد 120 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند و با پرسشنامه زیر مورد بررسی قرار گرفتند: 1-پرسشنامه هوش هیجانی 2-مکانیزم های دفاعی و 3-پرسشنامه اضطراب مرگ داده های پژوهشی با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهشی بین مولفه رشد نایافته سبک های دفاعی پژوهش با اضطراب مرگ رابطه برقرار است. بین هوش هیجانی و اضطراب مرگ رابطه معنادار شده است. هم چنین تحلیل رگرسیون برای فرضیه اصلی نشان داد که متغیر هوش هیجانی به صورت منفی و معنادار اضطراب مرگ را پیش بینی می کند. متغیر رشد نایافته هم به صورت منفی و معنادار اضطراب مرگ را پیش بینی می کند. به عبارت دیگر مولفه های این دو متغیر پژوهشی به احتمال می توانند وقوع و عدم وقوع اضطراب مرگ بیماری های قلبی و عروقی را پیش بینی کنند (0.01(p<.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها