• تاثیر کیفیت خدمات و نوآوری بر موفقیت بازاریابی دهان به دهان و شفاهی (مورد مطالعه: آژانس های مسافرتی در شهر تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 557
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت خدمات و نوآوری بر موفقیت بازاریابی دهان به دهان و شفاهی میباشد. روش پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی است. به لحاظ روش نیز از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی (غیرآزمایشی) است. روش گردآوری داده ها، میدانی و نوع داده ها کمی است. جامعه آماری دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور شهرری هستند که تعداد 250 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق، داده های ثانویه از طریق روش کتابخانه ای شامل مطالعه کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و دیگر اسناد و مدارک جمع آوری شده است. هم چنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرون باخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرون باخ پرسشنامه 0.832 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع کیفیت خدمات و نوآوری بر موفقیت بازاریابی دهان به دهان و شفاهی تأثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها