• تاثیر نوع مالکیت بر رابطه بین شفافیت اطلاعات و ضریب واکنش سودهای آتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 411
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به اهمیت پژوهش های مالی و حسابداری، تاکنون مطالعات متعددی پیرامون بررسی رابطه بین سود و بازده سهام (قیمت سهام) ارائه شده اند که در ارتباط با ضریب واکنش سودهای آتی، نتایج برخی از پژوهش ها، توانایی پیش بینی عملکرد آتی توسط سرمایه گذاران به افشای اطلاعات از سوی شرکت ها را بیان داشته اند؛ و از آنجائی که شفافیت اطلاعاتی شاخص عملکرد مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکلی صحیح، روشن، بموقع و قابل دسترس است؛ از این رو، با افزایش کیفیت افشا و شفافیت اطلاعات، میزان اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران افزایش یافته و در نتیجه ضریب واکنش سودهای آتی افزایش خواهد یافت. براساس ادبیات تحقیق مشخص گردید که بسیاری از سرمایه گذاران، در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری خود، سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد و پیش بینی سودهای آتی شرکت ها تلقی می کنند. بنابراین، ارزش روز هر سهم عادی واحد گزارشگر به وجه نقد آتی حاصل از سودهای آتی مورد انتظار سهامداران وابسته است، که براساس همین انتظارات، سهامداران فعلی در نگهداری یا فروش سهم خود و سهامداران بالقوه تصمیم به خرید سهام واحدهای گزارشگر می گیرند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر شفافیت اطلاعات مالی و نوع مالکیت دولتی بر ضریب واکنش سودهای آتی و هم چنین اثر تعدیل گر نوع مالکیت دولتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ضریب واکنش سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهیه و تدوین شده است. این تحقیق به لحاظ ماهیتی کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع علّی پس رویدادی است. برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش و با توجه به مبانی نظری بیان شده، فرضیاتی مطرح شدند. نتایج حاکی از آن بود که شفافیت اطلاعات مالی و نوع مالکیت دولتی منجر به افزایش ضریب واکنش سودهای آتی می گردند. هم چنین، یافته ها نشان دادند که نوع مالکیت دولتی منجر به بهبود رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ضریب واکنش سودهای آتی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها