• تحلیل غیرخطی ارتعاش آزاد تیر چندلایه ارتوتروپیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 557
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش به بررسی ارتعاش آزاد یک تیر غیرخطی مرکب دارای چند لایه ی ارتوتروپ و الیاف با زاویهی جهت گیری متفاوت در هر لایه، از جنس گرافیت اپوکسی پرداخته می شود. غیرخطی بودن وابسته به جابجایی تیر برای مودهای ارتعاش می باشد. با به کارگیری روابط چرخش و جابجایی تیر مرکب، پس از استخراج معادله غیرخطی ارتعاش به روش انرژی، حل این معادله به روش تقریبی بسط پارامترها انجام شد و فرکانس های ارتعاش غیرخطی نیز استخراج گردید. و نتایج آن برای مقادیر مختلف ضریب غیرخطی تا سه مرتبه تقریب با نتایج روش پریشیدگی مقایسه شده است که تطابق خوبی را بین روش بسط پارامترها و روش پریشیدگی نشان می دهد. درآخر بررسی ارتعاشی تیر مرکب با شرایط مرزی و آرایش متفاوت لایه ها نیز انجام گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها