• بررسی اثرات بذرمالی هیومیک اسید و پروبیوتیک گیاهی بر روی شاخص های جوانه زنی گندم دیم کوهدشت و زاگرس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 872
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بذرمال کردن به عنوان یک تکنیک برای جذب آب توسط بذر به منظور شروع وقایع اولیه جوانه زنی میباشد و فواید آن شامل افزایش جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، جوانه زنی در محدوده وسیعی از شرایط محیطی و بهبود رشد و بنیه گیاهچه می باشد، از این رو آزمایشی در سال 1396 در آزمایشگاه آب و خاک و محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل به منظور بررسی تاثیر بذرمال ارقام گندم دیم با هیومیک اسید و پروبیوتیک گیاهی بر شاخص های جوانه زنی اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل 3 فاکتوره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی که فاکتور a ارقام گندم در دو سطح (زاگرس و کوهدشت)، فاکتور b پارس هیومیک در سه سطح (h0 =شاهد، 1cc=h1 در500cc  آب و h2=150cc در cc500 آب) و فاکتور c پروبیو 96 در سه سطح 96 در سه سطح (p0= شاهد، p1= هر 10 بذر 30 میکرولیتر و p2= هر 10 بذر 60 میکرولیتر) و در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که از نظر ارقام به جر ضریب سرعت جوانه زنی در بقیه شاخص ها اختلاف معنی داری در سطوح 5 و 1 درصد مشاهده گردید. برای اثر متقابل فاکتور b × a برای شاخصهای ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه و شاخص میزان جوانه زنی اختلاف معنی داری مشاهده گردید. ضریب سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه و شاخص میزان جوانه زنی به طور معنی داری (0.05(p≤ تحت تأثیر فاکتور c (پروبیو 96) قرار گرفتند. از نظر اثر متقابل c×a و b×c فقط از نظر متوسط جوانه زنی روزانه در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی دار مشاهده شد. هم چنین نتایج نشانگر معنی دار بودن میانگین مدت جوانه زنی و متوسط جوانه زنی روزانه اثر متقابل سه جانبه a×b×c در سطح احتمال (0.01p≤) بود. بذرمال کردن با 1 سی سی پارس هیومیک باعث افزایش 54.08 درصدی ضریب سرعت جوانه زنی نسبت به بذرمال با 150 سی سی پارس هیومیک شده است. در این تحقیق با افزایش میزان بذرمال ضریب سرعت جوانه زنی به طور معنیداری افزایش داشته، به نحوی که بذرمال با 60 میکرولیتر پروبیو باعث افزایش 26.75 و 29.46 درصدی نسبت به شاهد و 30 میکرولیتر پروبیو داشته است. بین ارقام گندم دیم مورد مطالعه رقم کوهدشت از نظر شاخص های جوانه زنی به عنوان رقم برتر معرفی گردید. در کلیه صفات مورد ارزیابی ترکیب تیماری p2×h1×kohdasht کوهدشت× cc1 پارس هیومیک در cc500 آب × 30 میکرولیتر پروبیو) به باعث بهبود شاخص های جوانه زنی نسبت به سایر ترکیب های مورد آزمایش گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها