• بررسی تاثیر عوامل مرتبط با هوش تجاری بر کیفیت تصمیم ادراکی در صنعت بیمه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 496
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر عوامل مرتبط با هوش تجاری بر کیفیت تصمیم ادراکی در صنعت بیمه است. پژوهش جاری از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر دسته بندی پژوهش بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل همه کارکنان بیمه سامان می باشد. بیمه سامان دارای 23 شعبه در کل کشور می باشد و حدود 470 پرسنل دارد. بنابراین جامعه آماری این تحقیق تعداد 470 نفر می باشد. با توجه به این که تعداد کل کارکنان مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. مطابق جدول مورگان حجم نمونه برابر 212 نفر می باشد. و از روش نمونه گیری خوشه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در این تحقیق بر اساس منطقه جغرافیایی یعنی شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز اقدام شد و در نهایت با توجه به خوشه بندی پرسشنامه ها توزیع گردید. تعداد 230 پرسشنامه توزیع شد و در نهایت بعد از برگشت پرسشنامه ها از بین آن ها، 212 پرسشنامه انتخاب گردید. در این تحقیق برای اندازه گیری روایی از روایی محتوا و هم چنین برای اندازه گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آن برای تمامی متغیرهای مدل بالاتر از 0.7 بدست آمده است. تمامی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتیجه فرضیه های تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها