• بررسی تأثیر رژیم غذایی مصزف عصاره شنبلیله بر کاهش سطح گلوکز ناشتا در زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 219
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  دست یابی و حفظ کنترل قند خون مناسب برای مدیریت بیماری دیابت حیاتی می باشد که این هدف با استفاده از  محلول های دارویی جدید، مداخله رژیم غذایی، فعالیت بدنی و ... به دست می آید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دو ماه رژیم غذایی مصرف عصاره شنبلیله بر سطح گلوکز ناشتای خون زنان مبتلا به دیابت نوع دو می باشد. به همین منظور 24 نفر از بین زنان مبتلا به دیابت نوع دو که دارای fbs بالا بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس (هدفمند) به عنوان نمونه انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به 2 گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12نفر) تقسیم شدند. قبل از شروع رژیم غذایی مصرف عصاره شنبلیله ابتدا قد، وزن و فشار خون آن ها اندازه گیری شد. هم چنین به منظور اندازه گیری گلوکز ناشتا، خون گیری در حالت ناشتا در طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. فاصله زمانی بین پیش آزمون و که در این فاصله آزمودنی ها به مصرف روزانه 100 گرم عصاره شنبلیله پرداختند. در حالی که آزمودنی های گروه کنترل در طول تحقیق هیچ برنامه منظمی شرکت نکردند. آن گاه از آزمون های کلموگروف- اسمیرنف جهت تعیین توزیع نرمال نمونه ها، آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها و آزمون تحلیل تی همبسته و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور مقایسه تغییرات بین دو گروه کنترل و ازمایش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. (حداقل سطح معناداری برای آزمون فرضیه های تحقیق (0.05(p≤ در نظر گرفته شده است). نتایج تحقیقات نشان داد که سطح گلوکز ناشتا در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنادار داشت. به عبارتی نتایج تحلیل نشان داد که گلوکز ناشتا در زنان مبتلا به دیابت نوع دو بعد از دو ماه رژیم غذایی مصرف عصاره شنبلیله به طور معنی داری کاهش یافته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها