• بررسی میزان تنیدگی شغلی کارکنان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 311
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی میزان تنیدگی شغلی کارکنان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

  این تحقیق با هدف بررسی میزان تنیدگی شغلی کارکنان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تهیه و تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دهد و نمونه آماری نیز 272 نفر می باشد. روش نمونه گیری به شکل خوشه ای تصادفی انتخاب شده است. از پرسشنامه تنیدگی شغلی استفاده شده و جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارآماری spss استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری مناسب از جمله آزمون t تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون ، t گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده به این شرح است که بین میزان تنیدگی کارکنان تربیت بدنی وکارکنان غیر تربیت بدنی تفاوت معنادار ی وجود دارد و کارکنان تربیت بدنی از تنیدگی بیشتری برخوردار هستند. در بررسی مولفه های جمعیت شناختی رابطه بین سن با مولفه تنیدگی شغلی از جنبه مدیریتی و سابقه کار با هر دو جنبه سازمانی و مدیریتی به صورت مثبت و معنادار است. میزان تنیدگی افراد نمونه به تفکیک میزان تحصیلات آن ها تفاوت معناداری داشته و افراد با مدرک تحصیلی فوق لیسانس نسبت به دیپلم و لیسانس از تنیدگی بالاتری برخوردار می باشند. بین میزان تنیدگی افراد نمونه به تفکیک وضعیت تاهل و جنسیت تفاوت معنادار نبوده و در نهایت بین میزان تنیدگی افراد نمونه به تفکیک حوزه اداری تفاوت معناداری نشان داده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها