• تاثیر مسئولیت پذیری برندهای پوشاک ورزشی خارجی بر تمایل به خرید مشتریان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر مسئولیت پذیری برندهای پوشاک ورزشی خارجی بر تمایل به خرید مشتریان

  زمینه و هدف: شرکت ها با استفاده از عوامل مختلف در بازار رقابت می کوشند که سهم بیش تری از مشتریان را به خود اختصاص دهند. برندسازی و شکل دهی به آن، در قالب شخصیت برند یکی از اولین گام ها در این راستا می باشد. شرکت های موفق، از استراتژی های شخصیت برند برای شکل دهی به رفتارهای مشتریانشان استفاده می نمایند. یکی از بارزترین وجوح شخصیت یک برند، مسئولیت پذیری آن برند است. در این پژوهش کوشیده شده است که تاثیر مسئولیت پذیری پوشاک ورزشی خارجی برتمایل به خرید مشتریان بررسی شود.

  روش کار: جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مشتریان برندهای پوشاک ورزشی که تعداد 276 نمونه به روش در دسترس در شهر شیراز انتخاب و به وسیله پرسشنامه (1) و (2) از این افراد نظرسنجی شد. سپس اطلاعات اخذ شده با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، رگرسیون چندگانه به روش همزمان و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد.

  یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مسئولیت پذیری (0.271=β) برندهای پوشاک ورزشی خارجی برتمایل به خرید مشتریان اثر مستقیم و معنی داری دارد.

  نتیجه گیری: پس می توان نتیجه گرفت که با مسئولیت پذیرتر نشان دادن برند در قبال مصرف کنندگان و یا مشتریان، می توان تمایل به خرید را افزایش داد. این موضوع در ادامه احتمالا به افزایش خرید و افزایش سودآوری برندهای پوشاک ورزشی منجر خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها