• بررسی رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی در استان گلستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 349
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی در استان گلستان

  زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی در استان گلستان بود.

  روش کار: روش این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق از نوع پیمایشی، همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه استفاده کنندگان از خدمات بیمه ورزشی در استان گلستان (استعلام هیئت پز شکی ورزشی) بودند (125 نفر). حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی، 92 نفر است ولی سرانجام 80 نفر در این تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردد. که روایی صوری و محتوایی آن تو سط اساتید و متخصصین ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0.77 به دست آمد. در این راستا به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کولموگراف اسمیرنوف و آزمون t همسته) استفاده شد.

  یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ورزشکاران از خدمات بیمه ای راضی نبوده و بین میزان رضایت ورزشکاران و متغیرهای شرایط بیمه نامه ی ورزشی، تبلیغات بیمه ورزشی، سادگی و سرعت صدور بیمه نامه ی ورزشی، سادگی و سرعت پرداخت خسارت بیمه نامه ی ورزشی، رضایت مالی (حق بیمه و خسارت دریافتی) از بیمه نامه ی ورزشی، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در بیمه نامه ی ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری: شرکت های بیمه ای می بایست با معرفی خدمات بیمه ای مناسب، رضایت ورزشکاران را افزایش دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها