• تأثیر مکمل خار مریم (silymarin) بر پاسخ tnf-α و crp سرم مردان فوتبالیست متعاقب یک وهله فعالیت مقاومتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 190
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر مکمل خار مریم (silymarin) بر پاسخ tnf-α و crp سرم مردان فوتبالیست متعاقب یک وهله فعالیت مقاومتی

  هدف: هدف تحقیق حاضر تاثیرمکمل خار مریم بر پاسخ برخی از شاخص های التهابی tnf-α) و (crp در سرم مردان فوتبالیست پس از یک وهله فعالیت مقاومتی را است. روش شناسی: 18 بازیکن مرد فوتبال (با میانگین سنی 1.31±16.09 سال، درصد چربی 2.87±14.21 و شاخص توده بدنی 0.70±21.96 کیلوگرم بر مجذور متر) در دو گروه همگن 9 نفری، گروه تجربی (شامل؛ 140 میلیگرمی کپسول سیلیمارین یا دارونما 3 بار در روز بمدت 14 هفته) تقسیم شدند. پس از مکمل دهی، آزمودنی ها در یک قرارداد فعالیت مقاومتی دایره ای باوزنه (با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه در سه نوبت با تکرارهای شش تایی) شامل شش ایستگاه شرکت کردند. تغییرات شاخص های التهابی tnf-α) و crp سرمی) طی سه مرحله (حالت پایه، پس از دوره مکمل دهی و 24 ساعت پس از اجرای فعالیت ورزشی) اخذ شد.

  داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس مکرر بین گروهی، پس تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی داری 0.05 بررسی گردید. یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی است که مکمل دهی سیلیمارین تأثیر معنی داری بر فعالیت شاخص های التهابی پایه ندارد (0.05(p≥. به علاوه، انجام فعالیت مقاومتی منجر به افزایش معنیدار سطوح سرمی شاخص های التهابی 24 ساعته در هر دو گروه می گردد (0.05(p≤. هرچند، دامنه تغییرات فعالیت tnf-α و crp سرمی گروه شبهدارو به طور معنیداری بیشتر از گروه سیلیمارین بود (0.05(p≤. نتیجه گیری: براساس یافته های حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که احتمالاً مکمل دهی سیلیمارین به طور معنی داری بتواند از افزایش شاخص های التهابی ناشی از فعالیت مقاومتی در مردان جوان فوتبالیست بکاهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها