• رابطه سلامت روانی با خلاقیت هیجانی و سبک های مقابله با تنیدگی در دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 300
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه سلامت روانی با خلاقیت هیجانی و سبک های مقابله با تنیدگی در دانش آموزان

  پزوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سلامت روانی با خلاقیت هیجانی و سبک های مقابله با تنیدگی در دانش آموزان ناحیه 4 کرج و با روش همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (1999)، پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر (1990)و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) استفاده شد. نمونه آماری شامل 375 نفر بود که از بین 15000 دانش آموز با استفاده از نمونه دسترس انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به فرضیه های پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss-24 انجام شد.

  نتایج نشان داد که بین خلاقیت هیجانی و راهبردهای مقابله ای مسئله مدار با تنیدگی بر سلامت روان دانش آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد (0.05(p<. یعنی با افزایش میزان خلاقیت و راهبردهای مقابله ای مسئله مدار سلامت روانی افزایش یافته و هم چنین بین راهبرد مقابله ای اجتنابی و هیجان مدار با سلامت روان رابطه معنادار ومنفی دارند، یعنی با افزایش میزان راهبردهای اجتنابی و هیجان مدار سلامت روانی کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم