همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شناسایی ابعاد نوآوری درآموزش و پرورش به منظور ارائه مدل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 238
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شناسایی ابعاد نوآوری درآموزش و پرورش به منظور ارائه مدل

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد نوآوری در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدل انجام شد. روش پژوهش آمیخته و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی 10 نفر با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. و در بخش کمی جامعه آماری شامل، تمامی روسا و معاونین و مدیران مدارس آموزش و پرورش استان مازندران در سال تحصیلی 94 –95 بودند که 338 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته بهره برده شد. روایی بخش کیفی از نوع محتوایی و بخش کمی از نوع محتوایی و سازه بود.

  پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 89 ٪ محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، t تک نمونه، تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده، نوآوری در آموزش و پرورش دارای 2 بعد سازمانی با پنج مولفه فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت آموزش، منابع انسانی، فناوری و مشوق های سازمانی و بعد آموزشی با سه مؤلفه روش تدریس، محتوای آموزش و روش های مطالعه دانش آموزان بوده که نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی تأیید کننده برازندگی مدل نوآوری در آموزش و پرورش می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها