• واکاوی مراحل گوناگون ثبت املاک در پرتو آگهی های ثبتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 186
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  واکاوی مراحل گوناگون ثبت املاک در پرتو آگهی های ثبتی

  هدف عمده از انتشار آگهی های ثبتی به جهت مطلع ساختن عموم از پذیرش درخواست ثبت و معین ساختن حدود می باشد تا چنانچه شخصی برای خود حقی قائل است، این توانایی و بستر فراهم آید که از طریق تقدیم اعتراض، احقاق حق نماید. در نخستین مرحله های ثبت ملک اقداماتی صورت می گیرد که این اقدامات؛ شامل: قبول اظهارنامه، انتشار آگهی های نوبتی (دونوبتی )، انتشار آگهی تحدیدی، انجام عملیات تحدید حدود، اعتراضات ورسیدگی به آنها است. پس از آنکه آگهی مقدماتی نوبت اول منتشر گردید، برخی افراد همچون؛ متعرفین به عنوان مالکیت، متولیان موقوفه ها و اشخاص نظیر آنها (موضوع ماده 27 قانون ثبت) و اشخاصی که حق تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت را دارند (موضوع ماده 32 قانون ثبت(، دارای مهلتی شصت روزه می گردند تا از طریق پرکردن اظهارنامه، درخواست نمایند ثبت ملک صورت گیرد. این مرحله از دیدگاه جرم شناختی حائز اهمیت است چراکه عملیات اجرایی جرم تقاضای ثبت ملک غیر (موضوع مواد 105 تا 109 قانون ثبت) از این زمان آغاز می گردد. بنابراین باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا امکان ارائه تقاضا برای ثبت ملک از جانب افرادی که حق چنین تقاضایی را ندارند به حداقل برسد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در واکاوی مراحل گوناگون ثبت املاک در پرتو آگهی های ثبتی خواهیم داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم