جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : آمار زیستی و اپیدمیولوژی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/05/18
مقالات جدیدترین رویدادها