جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی دکتری علوم وصنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم و صنایع غذایی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/17
مقالات جدیدترین رویدادها