• شناساسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه گردشگری سلامت در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  شناساسی عوامل تاثیرگذار بر  توسعه گردشگری سلامت در ایران

  هدف پژوهش حاضرشناسایی عوامل تأثیر گذار برتوسعه گردشگری است که امروزه پر رونق ترین بخش در صنعت گردشگری است، روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است که به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران (مدیران عالی و مدیران میانی)، کارشناسان و دست اندرکاران و صاحبنظران صنعت گردشگری سلامت در ستاد مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان های فعال در حوزه گردشگری سلامت می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

  به منظور گردآوری داده‌ها،  از پرسشنامه در 30 گویه با مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شد که روایی آن از طریق دیدگاه اساتید و متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (0.7) مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده از روش دلفی و تحلیل عاملی و نرم افزارsmart.plsاستفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد عوامل اجتماعی -اقتصادی، عوامل فردی، شرایط عامل، در توسعه گردشگری سلامت در ایران نقش اساسی دارند. لذا شناسایی و تجهیز مراکز درمانی خصوصی و دولتی که شاخصه‌های لازمه پذیرش گردشگر خارجی بیمار را داشته باشند و بتوانند مجموعه‌ای از سرویس‌های مناسب استاندارد درمانی را ارائه دهند ضروری به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید